Verksamningur

Verksamningur

1. gr.

Við undirritaðir________________________________________________________

kennitala : _______________ , heimilisfang: ________________________________

hér eftir nefndur verkkaupi

og __________________________________________________________________

kennitala: _______________ , heimilisfang: _________________________________

________________ meistari, hér eftir nefndur verktaki gerum með okkur eftirfarandi

VERKSAMNING.

2. gr.

Verktaki tekur að sér að:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Verkið skal unnið í samræmi við þau gögn sem nefnd eru í 3. gr.

3. gr.

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn:

1. Útboðsgögn og verklýsingu dags. ______________________________________

2. Teikningar ________________________________________________________

3. Tilboð verktaka ____________________________________________________

4. Íslenskan staðal ÍST 30

5. Framlagða verkáætlun dags. __________________________________________

6. Að öðru leyti skal verkið unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir á

hverjum tíma.

4. gr.

Fyrir verkið greiðir verkkaupi verktaka kr. __________________________________

með þeim breytingum sem samningsgögn gera ráð fyrir, þ.e.____________________

_____________________________________________________________________

Innifalið í samningsverðinu er:

Allur efniskostnaður, kostnaður við vinnu, vélar, áhöld, vinnuaðstöðu, tryggingar,

flutninga o.s.frv. svo og öll þau lög- og samningsbundin gjöld sem leiða af því að hafa

menn og tæki í vinnu og selja efni og vinnu. þ.m.t. virðisaukaskatt.

5. gr.

Samningsfjárhæðina greiðir verkkaupi samkvæmt ákvæðum í útboðslýsingu:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Verktaki getur lagt fram reikninga fyrir verkið á ______ daga/vikna fresti. Samþykki

verkkaupi/umsjónarmaður reikningana verða þeir greiddir innan _______________

daga/vikna frá framlagningu.

Verkkaupa er heimilt að halda eftir 5% af hverjum reikningi sem geymslufé meðan á

verkframkvæmdum stendur og verður geymslufé þetta greitt verktaka __________
___________________________ dögum/vikum eftir að lokaúttekt hefur farið fram

og verktaki telst hafa fullnægt skyldum sínum samkvæmt samningi þessum.

Geymsluféð er verðtryggt með sama hætti og aðrar greiðslur skv. verksamningi.

Ákvæði greinarinnar eiga ekki við ef aðilar leggja fram framkvæmdatryggingu

skv. 7. gr samnings þessa.

6. gr.

Til tryggingar því að aðilar standi við skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, skal

hvor um sig leggja fram tryggingu. Upphæð tryggingarinnar skal nema 10 % af

samningsfjárhæðinni. Í tryggingarskjalinu skulu tilgreind skilyrði þess að

samningsaðilar geti leyst til tryggingarféð til sín.

7. gr.

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður

óskar eftir, enda sé verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að

hafa tekið að sér. Verkkaupi skal greiða verktaka allan kostnað sem af þessum

breytinga- og/eða aukaverkum leiðir. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera

skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. Með breytinga- og/eða aukaverkum er átt

við verkliði sem ekki eru tilgreindir í magntöluskrá.

Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu ss. breytingar á magntölum skal verktaki

tafarlaust tilkynna verkkaupa/umsjónarmanni um þær breytingar.

Verkfundir skulu haldnir á ________ daga/vikna fresti. Verkfundi skulu sitja einn

fulltrúi verkkaupa, einn frá verktaka og eftirlitsmaður.

8. gr.

Verktaki skuldbindur sig til að hefja verkið __________________________________
____________________ og skal því lokið __________________________________

Dragist verklok fram yfir tilsettan tíma skal verktaki greiða verkkaupa févíti, sem

nemur kr. ________________ fyrir hvern almanaksdag sem verkið dregst fram yfir

umsamin verklok.

9. gr.

Verktaki skal vera ábyrgðatryggður fyrir því tjóni sem hann eða starfsmenn hans

kunna að valda verkkaupa eða öðrum á meðan á verkinu stendur.

10. gr.

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn

samningsaðila. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi

Norðurlands eystra.

11. gr.

Annað sem aðilar vilja taka fram:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________

Staður Dags.

________________________